V spoločnosti MIBAU SK, s.r.o. (ďalej len ako "prevádzkovateľ") je zabezpečená ochrana osobných údajov v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len ako "nariadenie" alebo "GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Ako si môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva?

 

Každá dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti prevádzkovateľovi na mibau@karci.sk, alebo na poštovú adresu: MIBAU SK, s.r.o., Kalnická cesta 4877, 934 01 Levice

 

Viac informácií o právach dotknutých osôb.

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o spracovateľskej činnosti, účele spracúvania osobných údajov, jej právach a kontaktných údajoch prevádzkovateľa, prípadne jeho zodpovednej osoby.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

AUTOR WEBU

ADRESA

MIBAU SK, s.r.o

Kalnická cesta 4877, 934 01 Levice

KONTAKT

Tel. č.: 0905 404 981

BANKOVÉ SPOJENIE

Prima banka, a.s

č. ú. 7173071001/5600

IČO: 44373538

IČ DPH: SK 2022672498