IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Obchodný názov: MIBAU SK, s. r. o.
Sídlo: Kalnická cesta 4877, Levice 934 01

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 22998/N 

Konateľ: Ing. Michal Pacala
Mobilný tel.: 0905 404 981
E – mail: michal.pacala@mibau.sk

Koordinátor stavebných činností: Ing. Martin Kosák
Mobilný tel.: 0917 461 068
E – mail: martin.kosak@mibau.sk

IČO: 44373538
DIČ: 2022672498
IČ DPH: SK 2022672498

Banka: Prima banka, a.s.
č. ú.: 7173071001 / 5600
IBAN: SK88 5600 0000 0071 7307 1001